Нову редакцію Положення про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка затверджено

Нову редакцію Положення про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка затверджено

Під час пленарного засідання 23-ї сесії обласної ради депутатським корпусом затверджено нову редакцію Положення про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка.

Нагадаємо, що обласна літературна премія імені Євгена Маланюка заснована рішенням обласної ради від 19 квітня 2002 року

№ 13.

Положення додається.

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну літературну премію

імені Євгена Маланюка

I. Загальні положення

1. Обласна літературна премія імені Євгена Маланюка (далі - Премія) заснована обласною радою.

2. Премія є відзнакою, якою нагороджуються автори-літератори області за високохудожні твори у жанрах поезії, прози, драматургії, літературознавства та перекладу, спрямовані на утвердження ідеалі гуманізму та української національної ідеї, патріотизму, високих духовних цінностей, збагачення історичної спадщини народу та становлення української державності.

3. Премія встановлюється у трьох номінаціях:

поезія (у тому числі драматичні твори і переклади);

проза (у тому числі драматичні твори і переклади);

літературознавство та публіцистика.

4. Грошова частина Премії встановлюється в розмірі шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб у кожній номінації та виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі “Культура”, головним розпорядником якої є департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації.

5. Премія є персональною.

6. Премією нагороджуються літератори, які народилися, проживають або тривалий час працювали на території області.

7. Премія присуджується автору один раз за життя. Премія може присуджуватись посмертно (не пізніше трьох років).

8. Премія вручається щороку головою обласної ради або уповноваженою ним особою до 02 лютого, під час урочистих заходів із нагоди відзначення дня народження Євгена Маланюка.

II. Порядок висунення кандидатур на здобуття премії

1. Конкурсна комісія щороку до 15 жовтня оголошує конкурс на висунення творів на здобуття Премії.

2. На здобуття Премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами чи в журналах, які вийшли друком протягом останніх трьох років, але не пізніше як за три місяці до їх висунення на здобуття Премії.

Твір має бути написаний українською мовою.

3. Суб'єктами висування творів на здобуття Премії є:

департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації;

обласні відділення національних творчих спілок;

громадські організації;

трудові колективи;

навчальні заклади.

Від імені творчих і громадських організацій, трудових колективів та навчальних закладів висування здійснюють їх президії, бюро, ради.

4. Організаційне забезпечення конкурсної комісії обласної літературної премії імені Євгена Маланюка (далі — конкурсна комісія) здійснює департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації.

5. До конкурсної комісії Премії подаються:

клопотання щодо висування претендента на отримання Премії із зазначенням номінації;

творча характеристика претендента на Премію з обґрунтуванням його особистого творчого внеску, виробничих, наукових та інших досягнень (завірена печаткою).

6. Відповідальними за достовірність наданої інформації є суб'єкти, що подали клопотання стосовно претендента на здобуття Премії.

7. Якщо на здобуття Премії висунуто члена конкурсної комісії, він протягом обговорення кандидатур і присудження Премії не бере участь у роботі конкурсної комісії.

8. Пропозиції на здобуття Премії приймаються конкурсною комісією до 30 жовтня щороку.

9.Конкурсна комісія шляхом обговорення і відкритого голосування на засіданні визначає перелік творів, допущених до участі в конкурсі на здобуття Премії, та до 10 листопада публікує його на офіційному веб-сайті обласної ради.

10.До 20 січня, наступного за звітним роком, конкурсна комісія з урахуванням результатів обговорення творів у засобах масової інформації, проводить остаточне обговорення і визначається з переможцями Премії шляхом таємного голосування.

III. Порядок роботи конкурсної комісії обласної літературної премії

імені Євгена Маланюка

1. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття Премії, їх конкурсний відбір і присудження Премії здійснює конкурсна комісія, що є колегіальним органом.

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3.  Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень.

4 . Персональний склад конкурсної комісії затверджується обласною радою на строк повноважень ради. Пропозиції до персонального складу конкурсної комісії надає департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, попередньо узгодивши кандидатури з обласними відділеннями творчих спілок.

Склад конкурсної комісії не може перевищувати 15 осіб.

Свої обов’язки члени конкурсної комісії виконують на громадських засадах.

Зміни до складу конкурсної комісії вносяться розпорядженням голови обласної ради за поданням департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, але не більше 2-х осіб на рік (за виключенням випадків заміни членів журі у разі їх добровільного виходу зі складу колегіального органу чи смерті).

5. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає клопотання щодо висунення кандидатур на отримання премії;

узгоджує список кандидатур, висунутих на здобуття премії;

здійснює голосування щодо визначення переможців у кожній номінації;

організовує урочисте вручення Премії.

6. Головою конкурсної комісії є голова обласної ради.

Заступник голови конкурсної комісії відповідає за організацію громадського обговорення творів або робіт, допущених до участі в конкурсі.

Секретарем конкурсної комісії є працівник департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації.

Секретар конкурсної комісії організовує прийом подань і матеріалів на здобуття Премії, готує письмовий висновок на ім’я голови конкурсної комісії щодо відповідності обсягу конкурсних матеріалів вимогам, наявність зауважень і пропозицій громадськості. Направляє на розгляд конкурсної комісії висновок разом із конкурсними матеріалами, письмовими зауваженнями та пропозиціями громадськості, що обов’язково враховується під час вирішення питання щодо присудження Премії. Секретар конкурсної комісії веде протоколи засідань конкурсної комісії.

7. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії проводить голова або, за дорученням голови конкурсної комісії, його заступник.

8. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від його загального складу.

9. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто літературний твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції") члена конкурсної комісії або твір, автором якого є член конкурсної комісії, а також пов'язаний з членом конкурсної комісії службовими відносинами, такий член конкурсної комісії не бере участі в роботі конкурсної комісії.

10. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член конкурсної комісії має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це конкурсній комісії перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.

11. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні (50 відсотків плюс один голос).

Конкурсна комісія  розглядає подані на конкурс матеріали за наявності об'єктів (творів) не менше 2-х авторів у кожній номінації.

За відсутності робіт або в разі недостатньої їх кількості (за кожною номінацією) конкурсна комісія не приступає до розгляду, а присудження  обласної Премії за цією номінацією не проводиться.

У разі, якщо за результатами голосування твір жодного з претендентів не набрав більше половини голосів членів конкурсної комісії, які взяли участь у голосуванні, комісією приймається протокольне рішення (простим відкритим голосуванням) щодо проведення повторного голосування. До бюлетеня для повторного (таємного) голосування вносяться два твори, що набрали найбільшу кількість голосів.

Голосування може проводитися не більше двох разів.

Якщо за результатами повторного голосування жоден твір не набрав більше половини голосів членів конкурсної комісії, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується в цій номінації.

12. Твори, розглянуті конкурсною комісією, залишаються для поповнення фондів бібліотек.

13. Результати засідання конкурсної комісії оформлюються протокольно секретарем конкурсної комісії.

За результатами засідання конкурсної комісії секретар протягом 3 (трьох) робочих днів із дня проведення засідання конкурсної комісії передає протокол засідання конкурсної комісії до виконавчого апарату обласної ради для підготовки розпорядження голови обласної ради про нагородження обласною літературною премією імені Євгена Маланюка.

14. Рішення конкурсної комісії може бути призупинено чи скасовано у разі нововиявлених обставин, які піддають сумніву прийняте рішення та мають суспільний резонанс.

Головою конкурсної комісії скликається позачергове засідання конкурсної комісії, на якому ухвалюється остаточне рішення.

У разі виникнення спірного питання щодо відповідності об'єкта (твору) вимогам цього Положення, дана робота може бути направлена на проведення письмової лінгвістичної експертизи.

Відповідно у даній номінації за цей рік Премія не вручається.

15.Лауреати обласної премії для забезпечення фінансової звітності надають в обласну раду:

копію паспорта (сторінки 1, 2, місце реєстрації);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податку);

згоду на збір та обробку персональних даних.

16. Адреса конкурсної комісії: Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, площа Героїв Майдану, 1, м. Кропивницький, 25022, тел. (0522) 22-04-00.

ІV. Вручення премії

1. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата обласної літературної премії імені Євгена Маланюка у відповідній номінації, вручається диплом установленого зразка, нагрудний знак “Лауреат обласної премії”, кубок “Скульптура “Степовий орел”, грошова частина премії.

2. Під час урочистостей можуть бути вручені грамоти, подяки кращим учасникам конкурсу на здобуття Премії.

3. Процедура вручення премії висвітлюється в засобах масової інформації.

4. Премію вручає голова обласної ради - голова конкурсної комісії або заступник голови конкурсної комісії.

_______________________