Завдання та функції

Основні завдання

Кіровоградська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

"Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції" - частина 2 статті 143 Конституції України.

Напрями діяльності

Напрями діяльності обласної ради обумовлені роботою її органів - постійних комісій обласної ради. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради (частина 1 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Напрями діяльності забезпечуються постійними комісіями обласної ради:

з питань бюджету, фінансів та інвестицій;

з питань власності;

з питань регламенту, депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики;

з питань агропромислового комплексу та земельних відносин;

з питань економічного розвитку та інфраструктури;

з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів;

з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім'ї, молодіжної політики;

з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

Нормативно-правові засади діяльності

Частина 3 статті 24 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає, що: "Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції".

Засади діяльності обласної ради визначають:

Конституція України;

Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

З питань взаємодії з обласною державною адміністрацією (частина 2 статті 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") - стаття 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", а також інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність обласної ради.

Місія, функції, повноваження

місія - "Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради" частина 4 статті 140 Конституції України;

функції - "... обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради" - частина 1 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Повноваження.

Основні повноваження обласної ради визначено статтями 43, 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Виключно на пленарних засіданнях обласної ради вирішуються такі питання, зокрема:

- затвердження регламенту ради;

- затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання;

- заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

- заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

- розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

- прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

- визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

- здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

- затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки області;

- прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

- затвердження обласного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання;

- розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;

- вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;

- вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні обласної ради; призначення і звільнення їх керівників;

- вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

- встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

- прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

- прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень обласної ради;

- надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

- затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

- заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області;

Обласна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Пам'ятка

для запитувачів інформації

відповідно до Закону України

"Про доступ до публічної інформації"

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та набудь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Оформлення запитів на інформацію.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Довідково

Для оформлення інформаційного запиту:

тел.: 242881;

факс: 301585;

e-mail: oblrada@shtorm.com www.oblrada.kirovograd.ua;

адреса: пл. Героїв Майдану, 1, м. Кропивницький, 25022;

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, на строк до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм на копіювання та друк, інформація надається безкоштовно.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію

В задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

1) обласна рада не володіє і не зобов'язана відповідно компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

У разі, якщо обласна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі, у разі, якщо запитувач інформації вказав адресу, номер факса або електронну адресу.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.